Servicevoorwaarden

BNI® SERVICEVOORWAARDEN

BNI Worldwide Development Ltd beheert uw persoonsgegevens voor en namens BNI Global, LLC en Netwerk Organisatie Nederland en Vlaanderen B.V,  samen met haar verwante bedrijven BNI Connect Global, LLC, BNI Enterprise Business Network (Guangzhou) Co Ltd, BNI Franchising, LLC, BNI Global Holdings LLC, BNI Holdings, LLC, BNI Hong Kong Enterprises Pvt Ltd, BNI India Enterprises Pvt Ltd, BNI Intermediate Holdings, LLC, BNI International Holdings CTB, LLC, BNI Lanka Enterprises Pvt Ltd, BNI Networking & Referral Ireland Holdings Limited, BNI Singapore Enterprises Pvt Ltd, BNI Ultimate Holdings LLC, Brec S.R.L, Business Network France, Chapters France, CorpConnect Enterprises India Pvt Ltd, Corporate Connections Franchising, LLC, Corporate Connections Global, LLC, Corporate Connections Worldwide Development Ltd,  Network Organization Benelux Ltd, Scion Social Holdings LLC, Scion Social Pvt Ltd, en Scion Social Pte Ltd. (‘BNI’, ‘onze’ of ‘wij’).

BNI exploiteert bni-nederland.nl (‘Site’) en stelt deze beschikbaar aan u onder deze veranderende Servicevoorwaarden (‘ToS’ ofwel Terms of Service). De Servicevoorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van de diensten van BNI die beschikbaar zijn via de Site. De Site omvat BNI’s gerelateerde websites, SMS, API’s, e-mailmeldingen, applicaties, knoppen, widgets, advertenties, handelsdiensten en alle andere gerelateerde diensten die toegankelijk zijn via onze Site of die linken naar deze Servicevoorwaarden (gezamenlijk de ‘Diensten’), en alle informatie, tekst, links, afbeeldingen, foto’s, video’s of andere materialen of regelingen van materialen die zijn geüpload, gedownload of verschijnen op de Diensten (gezamenlijk aangeduid als ‘Inhoud’). Door gebruik te maken van de BNI Site en Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Aangezien deze Servicevoorwaarden zich ontwikkelen, kunt u verwachten dat er regelmatig wijzigingen in worden aangebracht en met dergelijke wijzigingen kunnen uw gebruik, rechten en privacyverwachtingen ook veranderen.

In geval van inconsistentie tussen enige bepaling van dit contract en een vertaling in een andere taal, zal de Engelse versie voorrang hebben en prevaleren op elk punt van interpretatie of anderszins.

 1. Wie kan de Diensten gebruiken

  Als de wet in uw rechtsgebied u toestaat om overeenkomsten aan te gaan met derden, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden en kunt u de Site en Diensten gebruiken. Als u echter om welke reden dan ook wettelijk onbekwaam bent (mentale handicap, dronkenschap, jonger dan 18 jaar, enz.), dan mag u de BNI Site en Diensten niet gebruiken. Voor degenen die deze Servicevoorwaarden accepteren en de BNI Site en Diensten gebruiken namens een bedrijf, organisatie, overheid of andere juridische entiteit, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om dit te doen.

 1. Bescherming van gegevens en privacy

  Ons Privacybeleid, te vinden op https://bni-nederland.nl/nl/privacy, beschrijft hoe we de informatie die u ons verstrekt verzamelen, verwerken, opslaan en delen wanneer u onze BNI Site en Diensten gebruikt. U erkent dat door uw gebruik van de Diensten uw persoonsgegevens zullen worden verzameld en gebruikt (zoals uiteengezet in het Privacybeleid), inclusief de overdracht van uw gegevens naar de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en/of andere landen voor opslag, verwerking en gebruik door BNI, haar franchisenemers en leden en haar gelieerde ondernemingen.

 1. Inhoud op de Diensten

  U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de BNI Site en Diensten en voor alle Inhoud die u verstrekt, inclusief naleving van toepasselijke wetten, regels en voorschriften. Druk niet op de knop indienen/verzenden, tenzij u bereid bent om verantwoordelijk te worden gehouden voor uw Inhoud.

  Net als bij alle inhoud die via het internet wordt gepubliceerd, moet u de bron van de Inhoud of materialen overwegen voordat u deze gebruikt of erop vertrouwt. Uw gebruik van de Inhoud en de BNI Site is op eigen risico.

  BNI is een eigenaar van intellectueel eigendom en begrijpt de kosten en uitgaven voor het ontwikkelen en onderhouden van intellectueel eigendom. BNI respecteert ook de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van haar gebruikers van de BNI Site en Diensten dat zij hetzelfde doen. Wij behouden ons het recht voor om Inhoud waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens u. Wij zullen reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht die voldoen aan de toepasselijke wetgeving en op de juiste wijze worden verstrekt, zoals beschreven in paragraaf D hieronder. We zullen ook reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op handelsmerken en andere intellectuele eigendom die voldoen aan de toepasselijke wetgeving en op de juiste wijze aan ons worden verstrekt.

  Gebruikers van de Diensten werken op een wettige, ethische en professionele manier. Gebruikers dienen zich te allen tijde op een eerlijke, verantwoordelijke en zakelijk verantwoorde manier te gedragen en te voorkomen dat ze onwillige, misleidende of onethische praktijken gebruiken. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen of berichten die u achterlaat op onze Site, blogs of een BNI Site. BNI heeft geen controle over de geplaatste inhoud en garandeert de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de inhoud niet. Bij het gebruik van de Site of de Diensten kunt u blootgesteld worden aan inhoud die u beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kunt vinden. BNI is in geen geval aansprakelijk voor enige inhoud, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van enige inhoud die is geplaatst of anderszins beschikbaar is gesteld via de Site of de Diensten.

  Voorbeelden van onethische of onwettige activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

  • Valse, misleidende of kleinerende verklaringen van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot over BNI of haar gelieerde entiteiten of enige persoon of entiteit die de Site of de Diensten gebruikt;
  • Elk ongeoorloofd gebruik van de naam, het logo, handelsmerk of auteursrechtelijk beschermd materiaal van BNI, zijn gelieerde entiteiten of enige andere persoon of entiteit;
  • Schending van federale, staats- of lokale wetten of voorschriften;

  ‘Spamming’ is het misbruiken van elektronische berichtensystemen om willekeurig ongevraagde bulkberichten te verzenden. De meest bekende vorm van spam is e-mailspam, maar de term wordt ook gebruikt voor soortgelijk misbruik in andere media, zoals instant messaging, Usenet nieuwsgroepen, zoekmachines op het web, spam in blogs, wiki-spam, mobiele-telefoonspam, internetforumspam, en junkfaxberichten.

  Spamming is ten strengste verboden door BNI en zal leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account. Spamming kan ook illegaal zijn onder de toepasselijke wetgeving en kan u onderwerpen aan civiele of strafrechtelijke sancties.

  Uw gebruik van software die beschikbaar wordt gesteld via een BNI Site is onderworpen aan een toepasselijke licentieovereenkomst of gebruikersovereenkomst of de documentatie die bij de software wordt geleverd of bij de software is geleverd (Licentievoorwaarden). In het geval dat software die wordt geleverd op of via een BNI Site niet is gelicentieerd voor uw gebruik via Licentievoorwaarden die specifiek zijn voor de software, mag u de software gebruiken onder voorbehoud van het volgende: (a) de software mag op geen enkele manier worden gewijzigd of aangepast; en (b) de software mag niet opnieuw worden gedistribueerd.

  BNI heeft het recht (maar niet de verplichting) om naar eigen goeddunken inhoud te screenen, weigeren, verplaatsen of verwijderen die de Servicevoorwaarden schendt of anderszins verwerpelijk is.

  U draagt alle risico’s in verband met het gebruik van inhoud op de BNI Site of in verband met de Diensten, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud.

  U erkent dat BNI uw informatie kan inzien, bewaren en openbaar maken indien dit wettelijk vereist is of indien BNI in goed vertrouwen van mening is dat een dergelijk toegangsbehoud of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan juridische procedures; (b) de bepalingen van deze Servicevoorwaarden af te dwingen; (c) te reageren op claims dat inhoud de rechten van derden schendt; (d) te reageren op uw verzoeken om klantenservice; of (e) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van BNI en zijn gebruikers en publiek, te beschermen.

  De Diensten en software die in de Dienst zijn opgenomen, kunnen beveiligingscomponenten bevatten waarmee digitale materialen kunnen worden beschermd. Het gebruik van deze materialen is onderworpen aan gebruiksregels die zijn vastgesteld door BNI en/of haar technologieleveranciers. U mag niet proberen de gebruiksregels die zijn opgenomen in de Diensten te negeren of te omzeilen.

  1. Vergoedingen en betalingen

   Wanneer u een dienst bestelt, hebt u de mogelijkheid om de kosten die in rekening worden gebracht te bekijken en te accepteren. Prijzen, beschikbaarheid en andere aankoopvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. BNI behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving specificaties en prijzen voor diensten die op en buiten de BNI Site worden aangeboden, te beëindigen of te wijzigen zonder enige verplichting jegens u. Alle kosten kunnen onderhevig zijn aan belastingen.

   U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie bij het bestellen van diensten via de BNI Site of anderszins. Als u de BNI Site of een ander middel gebruikt om een dienst te kopen, moet de betaling worden ontvangen voordat een bestelling wordt geaccepteerd. BNI moet mogelijk de informatie die u verstrekt verifiëren voordat BNI uw bestelling accepteert, en kan uw bestelling op elk moment na het plaatsen ervan annuleren of beperken. Als de betaling al is gedaan en uw bestelling is geannuleerd of beperkt, zal BNI, afhankelijk van het toepasselijke lidmaatschapsbeleid, alle betalingen die u hebt gedaan voor de dienst die niet wordt geleverd vanwege annulering of beperking van een bestelling in dezelfde aanbesteding als de oorspronkelijke aankoop, terugbetalen.

   Als uw creditcardbedrijf om welke reden dan ook weigert of anderszins weigert het verschuldigde bedrag te betalen voor de dienst die u hebt gekocht, gaat u ermee akkoord dat wij, naar onze keuze, de levering van de dienst kunnen opschorten of beëindigen en dat u eventueel verschuldigde achterstallige bedragen moet betalen (inclusief terugvorderingskosten of boetes van derden) op andere manieren die voor ons aanvaardbaar zijn. In het geval dat er juridische stappen nodig zijn om de verschuldigde saldi te innen, gaat u ermee akkoord om ons alle gemaakte kosten voor het terugvorderen van verschuldigde bedragen te vergoeden, inclusief advocaatkosten en andere juridische kosten.

   Aankopen van andere producten en diensten via de BNI Site kunnen onderhevig zijn aan andere algemene voorwaarden die u worden aangeboden op het moment van aankoop.

  2. Geen geautomatiseerde zoekopdracht

   U mag geen geautomatiseerde vragen van welke aard dan ook naar de BNI Site of haar systemen sturen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van BNI.

  3. Intellectueel eigendom

   Alle inhoud die is opgenomen op de BNI Site en in verband met de Diensten zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, compilaties van gegevens en software, is eigendom van BNI of haar inhoudsleveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. Alle software die op de Site wordt gebruikt, is eigendom van BNI of haar softwareleveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. Alle handelsmerken, dienstmerken, logo’s, merk- en handelsnamen die op de Site verschijnen, zijn het intellectuele eigendom van de eigenaars van dergelijke merken, logo’s of namen en u mag dergelijke intellectuele eigendom niet gebruiken, wijzigen, verwijderen of anderszins schenden. BNI behoudt de volledige eigendomsrechten met betrekking tot de Site en de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot ontwerp, functionaliteit en documentatie. U mag geen enkel deel van de Site of de Diensten kopiëren, bewerken of reproduceren.

  4. Auteursrecht

   Als u eigenaar bent van een auteursrecht en van mening bent dat inhoud op onze Site inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving per aangetekende post te sturen naar:

   Netwerk Organisatie Nederland en Vlaanderen B.V
   Navolaan 15-39
   9501 VJ Stadskanaal Nederland

   De kennisgeving moet het volgende bevatten:

   • een specifieke beschrijving van de vermeende inbreuk en het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u denkt dat het is geschonden;
   • de exacte locatie van het inbreuk makende materiaal op de Site;
   • uw contactgegevens; en
   • een verklaring van een persoon die bevoegd is om actie te ondernemen namens de eigenaar van het auteursrecht waarin wordt verklaard dat de verstrekte informatie waar en correct is.
  5. Vrijwaring en verdediging

   U zult BNI en haar dochterondernemingen (en hun respectieve werknemers, directeuren, agenten en vertegenwoordigers) verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van alle vorderingen, kosten, verliezen, schade, vonnissen, boetes, rente en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit of verband houden met: (i) uw gebruik van de Site of de Diensten; (ii) een feitelijke of vermeende schending van uw verklaringen, garanties of verplichtingen die in deze Servicevoorwaarden staan; (iii) de inhoud die u levert, inclusief maar niet beperkt tot een feitelijke of vermeende schending van intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van een derde.

  6. Beperking van aansprakelijkheid

   BNI is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot incidentele, punitieve of gevolgschade of verlies als gevolg van of in verband met deze Servicevoorwaarden, de Site, de Diensten, het niet kunnen gebruiken van de Site of de Diensten, of als gevolg van goederen of diensten die zijn verkregen of ontvangen berichten of transacties die zijn aangegaan via de Site of de Diensten

  7. Afwijzing van garanties

   De BNI Site en de Diensten worden geleverd op basis van ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’. BNI geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Site, de Diensten of de inhoud daarvan. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving wijst BNI alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot:

   • Alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk;
   • dat de Site of de Diensten altijd zullen voldoen aan uw vereisten, altijd beschikbaar, toegankelijk, ononderbroken, tijdig, veilig of zonder fouten zullen werken;
   • dat de informatie, inhoud en materialen op de Site zoals weergegeven zullen zijn;
   • elke impliciete garantie die voortvloeit uit de handel of het gebruik van de handel; en
   • elke verplichting, aansprakelijkheid, recht, vordering of rechtsmiddel in geval van onrechtmatige daad, al dan niet voortvloeiend uit de nalatigheid van BNI.
  8. Websites van derden

   De BNI Site kan verwijzen naar of linken naar andere websites op het internet, of kan anderszins verwijzingen bevatten naar informatie, producten of diensten die beschikbaar zijn gesteld door niet-gelieerde derden. Hoewel we er alles aan doen om samen te werken met vertrouwde, gerenommeerde leveranciers, kunnen dergelijke sites van tijd tot tijd informatie, materiaal of beleid bevatten dat door sommigen ongepast of persoonlijk aanstootgevend kan worden geacht. U begrijpt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, volledigheid, fatsoen of wettigheid van inhoud die wordt gehost door websites van derden, noch zijn wij verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in verwijzingen die op die websites worden gemaakt. De opname van een dergelijke link of verwijzing wordt slechts voor het gemak verstrekt en impliceert geen goedkeuring van, of associatie met de Site of partij door ons, of enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. U bent als enige verantwoordelijk voor en aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit uw toegang tot en/of gebruik van dergelijke gelinkte websites.

  9. Elektronische levering van kennisgevingen

   Door gebruik te maken van de BNI Site of de Diensten stemt u ermee in om elektronisch berichten van BNI te ontvangen, inclusief kennisgevingen, overeenkomsten, wettelijk vereiste openbaarmakingen of andere informatie in verband met de Diensten. BNI kan dergelijke kennisgevingen ook verstrekken door ze op de Site te plaatsen. Als u uw toestemming voor het elektronisch ontvangen van kennisgevingen wilt intrekken, moet u uw gebruik van de Site en de Diensten stopzetten.

  10. Locatie en toepasselijk recht

   De BNI Sites worden gecreëerd, beheerd en beheerd door BNI in Nederland. De wetten van Nederland regelen deze Servicevoorwaarden zonder uitvoering te geven aan de beginselen van wetsconflicten. Elke vordering die voortvloeit uit deze Servicevoorwaarden wordt alleen voorgelegd aan rechtbanken in Amsterdam, Nederland, die de exclusieve jurisdictie hebben en u stemt in met de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken.

  11. Scheidbaarheid

   In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Servicevoorwaarden volledig van kracht.

  12. Vrijstelling

   BNI wordt niet geacht afstand te hebben gedaan van rechten of rechtsmiddelen die in deze Servicevoorwaarden worden beschreven, tenzij de afstandsverklaring schriftelijk is en is ondertekend door BNI. Geen enkele vertraging of nalatigheid door ons bij het uitoefenen van onze rechten of rechtsmiddelen zal afbreuk doen aan of opgevat worden als een verklaring van afstand. Elke enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel sluit verdere uitoefening van een ander recht of rechtsmiddel niet uit. Ons verzuim om de strikte uitvoering van een bepaling van deze Servicevoorwaarden af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van het recht van BNI om een dergelijke bepaling of andere bepalingen van deze Servicevoorwaarden vervolgens af te dwingen.

  13. Relatie van de partijen

   BNI is niet uw agent, vertrouwenspersoon, trustee of vertegenwoordiger. Niets uitgedrukt of geïmpliceerd in deze Servicevoorwaarden is bedoeld of mag worden geïnterpreteerd om aan een andere persoon dan de partijen hierbij enig wettelijk recht, rechtsmiddel of vordering onder of met betrekking tot deze Servicevoorwaarden te geven. Deze Servicevoorwaarden zijn bedoeld voor het enige en exclusieve voordeel van BNI en u.

  14. Geen recht op wederverkoop

   U stemt ermee in geen enkel deel van deze Site te verkopen, door te verkopen, te reproduceren, te dupliceren, te distribueren, te kopiëren of te gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor gebruik van of toegang tot deze Site die via deze Site wordt verstrekt, buiten de beperkte rechten die u in deze Servicevoorwaarden zijn verleend.

  15. Overmacht

   In aanvulling op elk excuus dat door de toepasselijke wetgeving wordt geboden, zijn wij vrijgesteld van aansprakelijkheid voor niet-levering of vertraging in de levering van de Diensten die beschikbaar zijn via onze Site als gevolg van een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, niet te voorzien door een van beide partijen, inclusief maar niet beperkt tot: arbeidsverstoring, oorlog, brand, ongeval, slecht weer, onvermogen om vervoer te verzekeren, overheidshandeling of -regelgeving, en andere oorzaken of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, al dan niet vergelijkbaar met die welke hierboven zijn opgesomd.

Ingangsdatum/laatst bijgewerkt: 1 juli 2021

Deze Servicevoorwaarden zijn een overeenkomst tussen u en Netwerk Organisatie Nederland en Vlaanderen B.V, Navolaan 15-39, 9501 VJ Stadskanaal, Nederland. Als u vragen hebt over deze Servicevoorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected].

©2021 BNI Global, LLC en Netwerk Organisatie Nederland en Vlaanderen B.V. Alle rechten voorbehouden.

Het laatste nieuws van BNI

  Ajax loader image
Newsletter

Newsletter

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van BNI Global voor exclusieve tips over netwerken, presenteren in het openbaar en in het bedrijfsleven.

Please enter your email address